Děkujeme, že máte zájem o naše služby a vítáme Vás v naší aplikaci. Tyto stránky provozuje a spravuje Oceanet Ltd, Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles (dále též „provozovatel“). Našim klientům poskytujeme služby spočívající v provozování aplikace Flaminger, aplikace sloužící k poznávání nových lidí. Podmínky pro poskytování našich služeb jsou zveřejněny v naší aplikaci po rozkliknutí Vašeho osobního účtu v aplikaci.

V tomto dokumentu naleznete veškeré nezbytné informace, které souvisí se zpracováním osobních údajů v naší aplikaci, stejně jako základní údaje o zásadách, kterými se řídíme a jak osobní údaje, které se nám dostanou do rukou, chráníme. Věříme, že tato politika Vám poskytne veškeré nezbytné informace a že si ji pečlivě prostudujete.

Tuto politiku jsme vytvořili, abychom Vám poskytli ucelené a kompletní informace o tom, jaká data a osobní údaje při naší činnosti zpracováváme, shromažďujeme a uchováváme, jak s nimi nakládáme. Také se zde dozvíte, jaká práva máte. Klademe si za cíl transparentnost vůči svým zákazníkům, a to zejména při ochraně osobních údajů. Snažíme se, aby veškeré informace byly srozumitelné a jasné. Pokud by Vám však v těchto informacích přesto něco scházelo, neváhejte se s Vašimi dotazy odkázat na naši Podporu zde (dále též „Podpora“). Jsme připraveni se Vám věnovat a Vaše dotazy kdykoli zodpovědět.

1 Základní principy ochrany osobních údajů

Protože pro nás ochrana osobních údajů znamená mnoho, dodržujeme všechny předpisy České republiky, které se týkají ochrany osobních údajů, jakož i předpisy ostatních států, které se na nás vztahují. Mimo to také v rámci zpracování osobních údajů vždy dbáme toho, abychom dodržovali nejen základní zásady stanovené evropským nařízením GDPR, ale i všechny povinnosti v něm stanovené.

Všechny osobní údaje, které zpracováváme nebo s nimi nakládáme, musí být vždy zpracovány v souladu se základními zásadami. Tyto základní zásady jsou pečlivě protkány v našich interních předpisech a pravidlech, a jejich dodržování ze strany personálu i obchodních partnerů, je pro nás zásadní. Z toho důvodu tak veškeré osobní údaje, které získáme, musí být:
a) korektně zpracovány zákonným a transparentním způsobem, takovým způsobem, který zajišťuje zabezpečení osobních údajů,
b) shromažďovány tak, aby účely shromažďování byly určité, výslovně vyjádřené a legitimní,
c) relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu a přiměřené,
d) přesné a v případě potřeby aktualizované, nepřesné údaje musí být vymazány nebo opraveny,
e) ukládány ve formě, která umožňuje identifikaci údajů jen po dobu, po kterou je to nutné pro stanovený účel,
f) ochraňovány vhodným způsobem, který zajistí, že osobní údaje nebudou zpracovány neoprávněným nebo protiprávním způsobem, nedojde k jejich ztrátě, zcizení, poškození nebo zničení.

2 Jaká data o Vás shromažďujeme?

2.1.1 Zpracování na základě zákona nebo smlouvy
Pokud jste naším uživatelem, zákazníkem, zájemcem, obchodním partnerem nebo osobou u něj zaměstnanou či s ní jinak spolupracující, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu, že nám to ukládá zákon, nebo se jedná o údaje, které nezbytně musíme mít, abychom byli schopni vyřídit, uzavřít nebo plnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli, případně jste tuto uzavřeli s některým naším obchodním partnerem. Při instalaci aplikace a jejím následném užívání dochází mezi Vámi a naší společností k uzavření smlouvy o poskytování služeb, jak je tato definována a blíže popsána v Podmínkách použití aplikace.
Tyto údaje zpracováváme zejména z důvodu plnění zákonných povinností, nebo zajištění fungování naší aplikace. S ohledem na skutečnost, že naše aplikace funguje na bázi vyhledávání a spojování lidí s podobnými zájmy a koníčky, nemůže správně fungovat a Vy ji nemůžete řádně využívat, pokud nám neposkytnete informace o sobě.
Shromažďovaná data rozdělujeme na tři základní skupiny:
a) Data, která jste nám Vy sami poskytli,
b) Data, která jsme získali od ostatních uživatelů,
c) Data, která získáváme, když používáte naši aplikaci.

1. Data, která jste nám poskytli Vy sami

Jedná se o data, která jsou nezbytná pro vytvoření Vašeho účtu a správné fungování aplikace. Naši aplikaci je možné používat ve dvojím režimu – bez verifikace a s řádnou verifikací. Protože si zakládáme na tom, aby všichni naši uživatelé byli skuteční lidé, je nezbytné pro plné užití aplikace Váš účet verifikovat ověřením totožnosti.
Při vytvoření účtu a první registraci od Vás vyžadujeme znát Vaše základní a přihlašovací údaje – jméno a příjmení, e-mailovou adresu, heslo do aplikace, datum narození, lokaci, ve které se nacházíte nebo chcete hledat přátelé, Vaše pohlaví a
preferované pohlaví přátel, které chcete vyhledávat. Po té, co si vytvoříte účet, budete mít přístup k základním funkcím aplikace. Uvidíte ostatní uživatele a oni uvidí Vás, budete si moci prohlížet jejich profily a zjišťovat základní informace. Bez verifikace však není možné uživatele kontaktovat a domluvit si schůzku. VŽDY TAK MÁTE JISTOTU, ŽE OSOBA, KTERÁ SI S VÁMI DOMLUVILA SCHŮZKU, BYLA MANUÁLNĚ VERIFIKOVÁNA NĚKÝM Z NAŠÍ SPOLEČNOSTI.
Aby mohla aplikace řádně fungovat, je nezbytné poskytnout po vytvoření účtu další informace o Vaší osobě, Vašich koníčcích, zálibách, poloze, věku, zaměstnání apod. Před verifikací je nezbytné vyplnit ve Vašem účtu krátký dotazník o naších preferencích (hudba, filmy, seriály apod.). Naše aplikace pracuje s jedinečným algoritmem, který vyhledává osoby, které jsou nejbližší Vámi zvoleným kritériím a Vašim koníčkům. Bez vyplnění dotazníku a základních informací nemůže aplikace fungovat a není možné Váš profil ani verifikovat.
Informace, které napíšete o sobě bez toho, aby to naše aplikace vyloženě požadovala, poskytujete dobrovolně a jejich uložením nám dáváte souhlas s použitím těchto informací pro účel zajištění fungování aplikace a využívání služeb.
Pro správně fungování aplikace je nezbytné, abyste nám poskytli alespoň základní informace o Vaší poloze tak, aby náš program mohl vyhodnotit a nalézt nové potenciální přátele dle Vašich specifik ve Vašem okolí. Vaše přesná poloha nebude sdílena s ostatními uživateli, ti uvidí pouze Vaši přibližnou polohu. Ostatní uživatelé nikdy neuvidí Vaši přesnou polohu!
Při vytváření účtu nám můžete poskytnout i profilovou fotografii. Sdílení jiných fotografií nebo videí není v současné době v naší aplikaci možné.
Při verifikaci Vašeho účtu je nezbytné, abyste nám věrohodným způsobem doložili, že jste to skutečně Vy. Verifikace probíhá manuálně, Vaše údaje tak nejsou zadávány do žádné evidence ani do systému.

Verifikaci je možné provést:
A. Vložením fotografie Vašeho dokladu vystaveného orgánem státní správy, který obsahuje – Vaše jméno a příjmení a Vaše datum narození. Ostatní údaje na Vašem dokladu, zejména rodné číslo, podpis, číslo pojištění, bydliště, číslo dokladu apod. doporučujeme před pořízením fotografie zakrýt.
B. Vložením fotografie vyplněného dotazníku dostupného na našich webových stránkách zde a ověřeného oficiálním způsobem orgánem státní správy – pokud s námi nechcete sdílet fotografii Vašeho dokladu, je možné provést verifikaci uživatele i vyplněním dotazníku, který obsahuje základní informace o Vaší osobě a jeho ověřením u orgánu státní správy, který ověří Váš podpis na dokumentu jako pravý.
Tyto fotografie uchováváme v naší databázi pouze po nezbytně nutnou dobu k ověření totožnosti, a to v řádech několika dnů. Následně je fotografie z našeho systému zcela smazána. Pořízené fotografie nikomu nepředáváme, ani je nikde nesdílíme.
Pokud přidáte do aplikace nějaký obsah – hodnocení, komentář, komunikaci, komentář nebo žádost o schůzku, do naší databáze se ukládá informace ve formě dat. Stejně tak, pokud nás kontaktujete s jakýmkoli dotazem nebo problémem, uchováváme si historii této komunikace a historii řešení problému, abychom byli schopni vyřešit Váš problém a pomohli Vám zodpovědět Vaše dotazy.

2. Data, která jsme získali od ostatních uživatelů

V rámci naší aplikace spolu jednotliví uživatelé interagují a komunikují. V rámci této interakce získáváme data o Vaší osobě, i když nám je přímo neposkytnete Vy.
Např. pokud některý uživatel provede hodnocení schůzky, zablokuje si jiného uživatele nebo nám napíše na podporu, uchováváme tato data, která mohou obsahovat i Vaše osobní údaje.

3. Data, která získáváme, když používáte naši aplikaci

Protože je naše aplikace softwarovým programem, je veškeré její fungování monitorováno a ukládáno na naše servery formou dat. V rámci aplikace tak zpracováváme data o tom, jaké funkce uživatelé užívají, jakým způsobem užívají naší aplikaci, z jakého zařízení, na co v aplikaci klikají a jaké interakce provádí s ostatními uživateli.
Obecně tak získáváme data o používání aplikace, informace o zařízení, ze kterého k naší aplikaci přistupujete, informace o Vašem připojení k síti a informace o snímacích zařízeních, které máte ve svém zařízení (např. fotoaparát).
Pokud nám dáte souhlas s přístupem či získáním dat z Vašeho zařízení (např. přístup k fotoaparátu nebo poloze zařízení), můžeme získat i tato data.

4. Ostatní informace

Mimo tyto činnosti musíme také provádět činnosti běžné pro každého podnikatele, kterými jsou zajišťování obchodní komunikace a zajišťování obchodních jednání, vedení účetnictví a vyúčtování za služby, ochrana našich práv a uplatňování našich nároků, jednání s orgány veřejné moci, evidence našich obchodních partnerů či zákazníků, evidence dokumentace k jednotlivým zákazníkům, apod.
Hlavním účelem, pro který data zpracováváme, je tedy poskytování služeb v aplikaci, kterou jste si nainstalovali – tedy vyhledávání nových potenciálních přátel a domlouvání schůzek, a to se všemi funkcemi aplikace. Vaše data můžeme použít i pro další vývoj aplikace a jejích funkcí, hodnocení spokojenosti, prevenci a odhalování
podvodů nebo nezákonného jednání, zajištění souladu s právními předpisy nebo zobrazování relevantních reklam v aplikaci.
Tato data si necháváme pouze po dobu, po kterou tyto údaje nezbytně potřebujeme nebo po kterou nám jejich uchování ukládá zákon. S ohledem na rozsáhlost zpracování údajů na základě zákona a smlouvy, není reálně možné v jednom veřejném dokumentu shrnout veškeré lhůty uchování údajů. Nicméně disponujeme pravidly pro nakládání s dokumentací, které se prolínají v interní dokumentaci. V případě, že byste měli dotaz na uchovávací lhůtu pro konkrétní dokument, neváhejte se obrátit s dotazem a specifikací dokumentu na adresu naší Podpory.
S ohledem na skutečnost, že naše aplikace funguje formou sdílení informací, které jednotliví uživatelé vyplnili na své profily, mohou být Vaše osobní údaje předány ostatním uživatelům. S ostatními uživateli sdílíme základní informace o Vás, tedy:
– Informaci o Vaší přibližné poloze,
– Vaše jméno,
– Váš věk, bydliště a Vaše zaměstnání,
– Vámi vyplněné koníčky a záliby a informace o tom, koho hledáte,
– Vaše hodnocení poskytnuté ostatními uživateli,
– Ostatní informace uvedené na Vašem profilu.
S ostatnímu uživateli nesdílíme data vyplněná v osobním dotazníku.

2.1.2 Novinky e-mailem

V případě, že nám k tomu dáte souhlas, nebo v případě, že jste náš zákazník a my bychom Vám chtěli zasílat nabídku obdobných, již odebraných služeb, můžeme Vám zasílat zprávy nebo obchodní sdělení. Takové obchodní sdělení může obsahovat také reklamní banner nebo odkaz na některého našeho obchodního partnera.
Do Vašich e-mailových schránek Vám budeme zasílat obchodní sdělení pouze do doby, než se sami odhlásíte. Odhlásit se můžete sdělením takové informace na naši Podporu.
Vaše údaje nebudeme poskytovat žádným třetím osobám a ani do ciziny.

2.1.3 Technická data v aplikaci

Kdykoli používáte naši aplikaci nebo jiné internetové služby, existují určité informace, které se téměř vždy vytvářejí a zaznamenávají automaticky. Totéž se stává, když používáte naši aplikaci. Když používáte naše služby, získáváme informace, které shromažďujeme, uchováváme a chráníme.
Log data – když používáte naše služby, naše servery mohou automaticky zaznamenávat informace (“log data”), včetně informací, které vaše zařízení pošle při užívání aplikace. Tato log data mohou obsahovat Vaši IP adresu, datum a čas Vaší přítomnosti, způsob, jakým jste použili soubor cookie, data cookie apod. V rámci technických dat můžeme shromažďovat také Vaši IP adresu nebo jiný identifikátor Vašeho zařízení. Dále můžeme shromažďovat také tzv. „post“ a „get“ data, tedy data, která vyplňujete do jednotlivých formulářů v aplikaci. Tato data se v zásadě po odeslání uloží do uzamčeného archivu, kde zůstanou uložena a přístupná pouze administrátorovi aplikace . Tato data shromažďujeme mimo jiné také proto, abychom byli v případě nutnosti schopni reagovat na porušení pravidel a zamezení používání aplikace. Celkově log data uchováváme také proto, že je to nutné a nezbytné pro správné fungování aplikace. Log data také často slouží k analýze a řešení technických problémů, které by nebyly bez tohoto logu řešitelné. Tam, kde je to možné, jsou data ukládána v anonymizované podobě.
Cookie data – v závislosti na tom, jak přistupujete k naší aplikaci a službám v ní, můžeme využívat “soubory cookie” (malé textové soubory odesílané Vaším zařízením pokaždé, když používáte naši aplikaci, jedinečné pro Váš účet nebo Vaše zařízení) nebo podobná data. Když používáme soubory cookie, můžeme používat tzv. „session“ soubory cookie, které zpracováváme pouze do doby, než zavřete aplikaci nebo tzv. “trvalé” soubory cookie, které zpracováváme, do doby, než je Vy nebo Vaše zařízení nevymažete. Můžeme například používat soubory cookie k uložení Vašich přihlašovacích údajů nebo jiných nastavení, abyste je nemuseli vyplňovat při každém dalším navštívení aplikace nebo k rozpoznání jazyka apod.
Informace o zařízení – vedle výše uvedených údajů můžeme shromažďovat také informace o zařízení, které používáte, a to včetně typu tohoto zařízení, informace, jaký operační systém používáte, přibližná poloha zařízení (geolokace), nastavení tohoto zařízení nebo jedinečných identifikátorů zařízení. Vše závisí na tom, jaký typ zařízení používáte a jak je tento nastaven. Například máme k dispozici různé typy informací v závislosti na tom, zda používáte např. telefon Android nebo iPhone. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké informace mohou vaše zařízení zpřístupnit, zkontrolujte prosím také zásady výrobce nebo poskytovatele Vašeho softwaru.

3 Jaká práva jako subjekt údajů máte?

Jako subjekt údajů disponujete právy týkající se ochrany a zpracovávání Vašich osobních údajů správci a zpracovateli osobních údajů. Každý subjekt může tato práva
za splnění zákonných požadavků uplatnit. Tato práva jsou upravena zejména v Kapitole III Nařízení GDPR, v článcích 15 až 23.
Jako subjekt údajů tak máte zejména nárok uplatnit tato svá práva:
A) Právo na přístup k osobním údajům – můžete tak od nás získat informaci a potvrzení, zda určité osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme. Také Vám na Váš dotaz poskytneme jakékoli doplňující informace, které by v tomto textu nebyly obsaženy.
B) Právo na opravu – veškerá data, která zpracováváme, udržujeme vždy aktuální a přesná, pokud nám k tomu poskytnete Vaši součinnost – proto se na nás neváhejte obrátit v případě, že by došlo k jakékoli změně Vašich osobních údajů.
C) Právo na výmaz – pokud máte za to, že jsou splněny zákonné požadavky na provedení výmazu, neváhejte se na nás obrátit. Nikdy však nemůžeme smazat údaje, které zpracováváme na základě zákona nebo které jsou pro nás nezbytné.
D) Právo na omezení zpracování – pokud máte za to, že bychom měli omezit zpracování osobních údajů a že splňujete veškeré zákonné požadavky na uplatnění tohoto práva, neváhejte se na nás obrátit.
E) Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění našich oprávněných zájmů, můžete podat proti takovému zpracování námitku. O vyřízení žádosti a zhodnocení Vaší námitky budete informován.
F) Právo odvolat souhlas – tam, kde jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.
Všechna Vaše práva, stejně jako veškeré Vaše dotazy, jsme připraveni vyřídit skrze naši Podporu. Vaše požadavky vyřídíme v co nejkratší možné době, jak nám to umožní naše technické a administrativní možnosti.
V případě, že s naší činností nebudete spokojeni, prosíme Vás, abyste se v první řadě obraceli na pověřenou osobu na výše uvedené adrese. I tak však máte právo obrátit se rovnou na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete podat stížnost.