OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.1. Děkujeme Vám za přízeň vyjádřenou stažením naší aplikace Flaminger (dále též „aplikace“).

1.2. Nainstalováním a vytvořením účtu v naší aplikaci přijímáte tyto podmínky použití. Ty jsou uzavírány mezi Vámi a společností:

Oceanet Ltd

Suite 9, Ansuya Estate Revolution Avenue

Victoria

Mahe

Seychelles

1.3. Pro přehlednost těchto podmínek, budeme-li v nich užívat pojmy „Vy“, „uživatel“ nebo „klient“, myslíme tím vždy uživatele aplikace a vlastníka účtu. Každý uživatel aplikace je oprávněn zřídit pouze jeden účet.

 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Stažením aplikace a vytvořením účtu, potvrzuje uživatel, že se seznámil a souhlasí s dodržováním:
i) těchto obchodních podmínek,
ii) zásad ochrany osobních údajů a bezpečnostních pravidel,
iii) veškerých podmínek, s jejichž použitím souhlasil nebo bude souhlasit při provedení nákupu nebo při schválení používání dodatečných funkcí, produktů nebo služeb, a to včetně podmínek třetích stran
(to vše souhrnně jako „podmínky použití“).

2.2. Před stažením aplikace a vytvořením účtu je uživatel vždy povinen se seznámit se zněním podmínek použití. Přečtěte si, prosím, všechny podmínky použití pečlivě a důkladně. Pokud budete mít jakékoli otázky, kontaktujte nás zde.

2.3. V případě, že s některým dokumentem nebo ustanovením v něm obsaženým nesouhlasíte, je nezbytné okamžitě přestat aplikaci užívat a smazat ji. Bez přijetí a souhlasu s podmínkami použití není možné aplikaci užívat.

2.4. Vždy aktuální verzi podmínek použití naleznete také na našich internetových stránkách www.flaminger.com . Nejnovější verze podmínek je platná verze.

2.5. Naše společnost si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně podmínky použití aktualizovat, měnit či upravit, a to zejména z důvodů:
– změny legislativy,
– technické změny v poskytování služeb či produktů či přidání nebo odebrání nových funkcí,
– změny provozních, organizačních či obchodních procesů společnosti či třetí strany, na jejíž službách je používání aplikace závislé.

2.6. Dojde-li ke změně podmínek použití, která ovlivní Vaše práva a povinnosti, nebo která zasahuje do užívání aplikace, budeme Vás o této změně předem v dostatečném předstihu informovat, a to vždy prostřednictvím e-mailu, popř. v některých případech i skrze notifikaci v rámci aplikace. Svůj souhlas s aktualizovanou verzí podmínek použití můžete vyjádřit i tím, že po oznámení takové změny budete aplikaci i nadále užívat. Bez přijetí a souhlasu s aktualizovanými podmínkami použití není možné aplikaci nadále užívat.

2.7. Tyto obchodní podmínky jsou mezi smluvními stranami závazné v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

3. Založení účtu

3.1. Pro založení účtu v aplikaci a využívání služeb, které jsou v rámci aplikace poskytovány, musí být každý uživatel starší 18 let.

3.2. Založením účtu vzniká mezi společností a uživatelem smlouva o poskytování služeb. Práva a povinnosti stran jsou upraveny v podmínkách použití.

3.3. Založením účtu v aplikaci potvrzujete a prohlašujete, že: – Jste plně způsobilý a svéprávný a neexistují či nejsou Vám známy žádné okolnosti, které by znemožňovaly uzavření této smlouvy, – nejste osobou, které je znemožněno používání aplikace, a to podle jakékoli příslušné jurisdikce. Zejména prohlašujete, že nejste vyloučeni z užívání aplikace podle zákonů Spojených států amerických, zejména, nikoli však výlučně, potvrzujete, že nejste na seznamu speciálně určených státních
příslušníků amerického ministerstva financí ani nečelíte jakémukoliv jinému podobnému zákazu, – se budete řídit podmínkami použití a budete používat aplikaci i veškeré služby skrze ní poskytované v souladu se všemi místními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy platnými na území státu, ve kterém aplikaci používáte a také státu rozhodného práva dle těchto podmínek a – nikdy jste nespáchali ani nebyli odsouzeni ani nejste aktuálně souzení za trestný čin nebo přestupek trestný na území státu, kde aplikaci používáte nebo na území státu rozhodného práva, zejména, nikoli však výlučně prohlašujete, že jste nespáchali ani nikdy nebyli odsouzeni ani nejste aktuálně souzeni za žádný sexuální trestný čin nebo jakýkoliv trestný čin proti životu a zdraví osob, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, a že nemusíte být a nejste registrováni jako sexuální delikvent v jakémkoliv státním, federálním nebo místním registru sexuálních delikventů, – nejste uživatelem, kterému již byl odepřen přístup nebo smazán účet pro porušení povinností stanovených v těchto Podmínkách používání.

3.4. V případě, že nastane kterákoli ze skutečností uvedených výše, je o tom uživatel povinen informovat společnost zde, a to neprodleně poté, co se o vzniku této skutečnosti dozví, a je povinen zrušit si účet v naší aplikaci.

3.5. Používání aplikace je umožněno pouze registrovaným uživatelům. Některé služby aplikace je možné používat až po ověření totožnosti uživatele skrze některý ze způsobů uvedený níže v těchto podmínkách.

3.6. Každá osoba je povinna poskytnout při vytváření účtu uživatele pouze pravdivé údaje a užívat pouze svou vlastní identitu. S ohledem na provázání účtu se skutečnou osobou není možné používat aplikaci pod fiktivní identitou nebo identitou někoho jiného.

3.7. Je zakázáno poskytovat své heslo a přístupové kódy k účtu jiné osobě! Uživatel nese výhradní odpovědnost za zabezpečení svým přístupových údajů. V případě, že budete mít podezření, že Váš účet byl ukraden, neprodleně nás informujte zde.

3.8. Naše společnost neodpovídá za obsah a pravdivost zveřejňovaných údajů o jednotlivých osobách nebo uživatelích, zejména za uvedené neodpovídá v případě, že uživatel své heslo nebo přístupové údaje sdělí nebo poskytne třetí osobě, nebo jiným způsobem umožní třetí osobě užívat jeho účet.

3.9. Registrace uživatele probíhá vložením alespoň následujících údajů – jméno a příjmení, e-mailovou adresu, heslo do aplikace, datum narození, lokace, ve které se nacházíte nebo chcete hledat přátelé, Vaše pohlaví a preferované pohlaví přátel, které chcete vyhledávat. Údaje, které nejsou požadovány, ale jejich poskytnutí závisí na vůli zákazníka, jsou označeny.

3.10. Na základě registrace má pak uživatel přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet”). Ze svého uživatelského účtu může uživatel bez dalšího ověření totožnosti používat pouze omezené služby.

 

4. Zrušení služby a ukončení smlouvy

4.1. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj účet. V takovém případě je nezbytné kontaktovat naši podporu zde, která Vaši žádost vyřídí.

4.2. Naše společnost je oprávněna uživateli zrušit uživatelský účet i bez předchozího oznámení, a to zejména v případě, kdy:
– uživatel svůj uživatelský účet aktivně nevyužívá po dobu delší jednoho roku, nebo
– uživatel poruší některé povinnosti stanovené v podmínkách použití aplikace nebo zde existuje důvodné podezření, že v porušení těchto povinností došlo, nebo
– uživatel poskytne nepravdivé identifikační údaje, nebo
– uživatel ztratí oprávnění užívat aplikaci, nebo nastane některá situace předvídaná v bodě 3.3. těchto podmínek použití,
– naše společnost rozhodne o zastavení další podpory aplikace, úplném zrušení aplikace, jejím stažení z obchodu nebo omezení užívání pro určitou světovou oblast.

4.3. Naše společnost neodpovídá za případnou nedostupnost uživatelského účtu nebo aplikace v případě technickým potíží. Uživatel tímto bere na vědomí, že uživatelský účet a aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě. Jedná se o výjimečné případy, kdy zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení naší společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nemusí být účet a aplikace dostupná. V takových případech nevzniká uživateli žádný nárok na náhradu škod nebo újmy způsobené nedostupností aplikace nebo účtu.

4.4. Při smazání uživatelského účtu nebo odinstalování aplikace, a to ať již ze strany uživatele, nebo ze strany naší společnosti, nemá uživatel žádný nárok na refundaci nebo vrácení již uhrazených peněz.

 

5. Licence a používání aplikace

5.1. Instalací aplikace a přijetím podmínek použití naše společnost uděluje uživateli celosvětovou, bezplatnou, osobní, nepřevoditelnou a nepřenosnou, nevýhradní, odvolatelnou licenci k přístupu a používání aplikace. Smazáním účtu ze strany naší společnosti dochází automaticky k odvolání licence k užívání aplikace. V případě úhrady poplatku při nákupu aplikace v obchodě, uživatel hradí poplatek jako kupní cenu za aplikaci, tedy digitální zboží.

5.2. Instalací aplikace a přijetím těchto podmínek souhlasíte, že budete výše udělenou licenci užívat pouze k účelu, ke kterému je aplikace vytvořena a zcela v souladu s těmito podmínkami použití. Zejména se zavazujete, že:
i) budete užívat aplikaci pouze pro osobní potřebu. Jakékoli použití pro komerční účely je zcela zakázáno,
ii) nebudete kopírovat, stahovat, měnit, upravovat, vytvářet odvozená díla, prodávat, sublicencovat, překládat, provádět reverzní inženýrství, dešifrovat, poskytovat nebo jiným způsobem jakkoli zneužívat aplikaci, obrázky, ochrannou známku, zdrojový kód nebo jakýkoli jiný autorským právem nebo právem duševního vlastnictví chráněný obsah aplikace,
iii) svým jednáním v aplikaci, zejména jejím používáním, neporušíte žádná práva třetích osob, zejména že nezveřejníte fotografie, osobní údaje či jiné informace, ke kterým nemáte příslušná práva nebo souhlasy se zveřejněním,
iv) nebudete kohokoli v aplikaci či mimo ni zastrašovat, sledovat (stalkovat), napadat, pronásledovat, vyhrožovat, obtěžovat, pomlouvat nebo fyzicky nebo psychicky napadat,
v) se budete chovat slušně a dodržovat morální zásady. Jakýkoli obsah, který uživatel sdílí, musí být takový, aby nemohl být považován za násilný, urážlivý, neslušný, nesnášenlivý, diskriminační, nevhodný, nepříjemný, nepravdivý, neúplný, pornografického charakteru, zakázaný nebo přímo porušující zákon, narušující dobré mravy nebo veřejný pořádek či zájem, za obchodní sdělení třetí osoby,
vi) nebudete využívat aplikaci nebo služby v aplikaci k poškozování zájmů třetích osob či k páchání trestné nebo nezákonné činnosti,
vii) nebudete používat jakékoli automatizované nebo naprogramované programy, vylepšení, rozšíření nebo jiné aplikace (zejména roboty, crawlery, scrapery apod.), aplikace na vyhodnocování, prohledávání nebo zkoumání stránek nebo aplikací, které nejsou schváleny naší společností,
viii) budete používat aplikaci pouze způsobem předpokládaným a schváleným naší společností a prezentovaným v podmínkách použití,
ix) nebudete do konverzací nahrávat nebo se snažit poškodit ostatní uživatele jakýmkoli škodlivým materiálem – viry, trojskými koňmi, malwerem apod.
x) nebudete vyvíjet nebo používat aplikace, které by odkazovali na naši aplikaci, naši službu, ochrannou známku apod. bez předchozího souhlasu společnosti,
xi) nebudete shromažďovat ani jinak neoprávněně zpracovávat osobní údaje jiných uživatelů či fyzických osob bez jejich svolení,
xii) nebudete sdílet účet s jinou osobou, nebudete vlastnit více než jeden účet ani nebudete více účtů spravovat,
xiii) nebudete jakkoli jinak postupovat v rozporu se zákonem nebo s těmito podmínkami způsobem, který by mohl poškodit aplikaci, služby v rámci aplikace poskytované nebo jednotlivé uživatele či naši společnost.

5.3. V případě podezření na porušení kteréhokoli výše uvedených pravidel, jakož i ostatních povinností uživatele uvedených v podmínkách použití, je společnost oprávněna:
i) Smazat, zablokovat, omezit nebo permanentně odstranit jakýkoli obsah, který uživatel do aplikace nahrál. Pro ten účel jsme oprávněni sledovat veškerý obsah, který je v rámci aplikace nahrán nebo poskytnut,
ii) Smazat, zablokovat, omezit nebo permanentně odstranit uživatele, jeho zařízení nebo jeho profil,
iii) Podniknout jakékoli právní kroky, které nám zákon poskytuje v zabránění dalšího zneužívání aplikace či práv společnosti.

5.4. Vytvořením účtu poskytujete naší společnosti převoditelnou, bezplatnou, celosvětovou licenci a právo, které umožňují zobrazovat, sdílet, používat, ukládat, kopírovat, rozmnožovat a dále upravovat, editovat, publikovat a distribuovat informace, k nimž jste nám dali oprávnění, stejně jako veškeré informace, které jste odeslali, nahráli, zobrazili nebo jinak zpřístupnili (dále též jako „poskytli“) ve službě nebo je doručíte ostatním uživatelům (dále též „obsah“). Poskytnutá licence není exkluzivní, s výjimkou exkluzivity licence v případě pořízení screenshotů nebo jiných fotografií služby, které zahrnují obsah, ochrannou známku, nebo jiný materiál chráněný autorským právem.

5.5. Abychom byli schopni zabránit zneužití obsahu mimo naši službu, udělujete odsouhlasením podmínek použití naší společnosti oprávnění jednat ve vašem zastoupení – plnou moc k jednání vaším jménem tak, abychom zabránili dalšímu šíření obsahu mimo aplikaci. To výslovně zahrnuje oprávnění, ale ne povinnost, poslat oznámení podle 17 U.S.C. § 512(c)(3) (tj. oznámení o DMCA) vaším jménem, pokud bude váš obsah neoprávněně převzat nebo používán třetími osobami mimo aplikaci. Naše licence je limitována vašimi právy, které vám zajišťují zákonné předpisy (např. ochrana osobních údajů) a má pouze limitovaný rozsah – může být využita pouze pro účely provozu, vývoje, poskytování a zlepšování našich služeb, reklamy a marketingu aplikace nebo služeb v rámci aplikace poskytovaných a výzkumu a vývoji nových funkcí. Souhlasíte s tím, že jakýkoli obsah, který jste nám skrze aplikaci poskytli, může být zobrazen jinými uživateli nebo jinými osobami, které mají do aplikace přístup.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že v rámci poskytování služeb, můžeme zasílat uživatelům zprávy odkazující na produkty související s již poskytnutými službami, zejména můžeme nabízet a zasílat zákazníkům obchodní sdělení. S ohledem na skutečnost, že vám poskytujeme službu, také jsme oprávněni na základě vašeho souhlasu vám zasílat inzerci našich obchodních partnerů.
S vytvořením účtu dává uživatel přijetím podmínek odvolatelný souhlas s tímto zasíláním. Souhlas je možné kdykoli odvolat, a to prostřednictvím každého jednotlivého e-mailu nebo vyjádřením své vůle naši e-mailovou adresu. V rámci aplikace pak může docházet k tomu, že našim uživatelům budou inzerovány produkty třetích stran.

5.7. Pokud v rámci aplikace uživatel odpoví na dotazník nebo průzkum trhu, případně jiným způsobem poskytne zpětnou vazbu k aplikaci nebo jiným produktům či službám nabízeným společností či našimi obchodními partnery, jsme oprávněni, a v tomto rozsahu uživatel uděluje licenci k poskytnutí těchto informací našim obchodním partnerům.

5.8. Pokud v rámci užívání aplikace uživatel narazí na účet, který porušuje podmínky použití nebo zákon, je třeba kontaktovat naši podporu zde.

 

6. Bezpečnost uživatele a verifikace identity

6.1. Pro zajištění bezpečnosti naší aplikace je možné některé služby využívat pouze po úspěšné verifikaci identity uživatele.

6.2. S ohledem na skutečnost, že je pro nás bezpečnost našich uživatelů na prvním místě, není možné oslovovat či kontaktovat další uživatele aplikace či si s uživateli sjednat schůzku, pokud nebude nově založený účet verifikován.

6.3. Verifikaci identity uživatele je možné provést následujícími způsoby:
i) Ofocením identifikační karty (občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu), který obsahuje fotografii, jméno a datum narození uživatele uvedené v jeho profilu přímo v aplikaci – pro využití této možnosti postupujte v souladu s kroky uvedenými pod kolonkou Ověření totožnosti v aplikaci. Ostatní údaje na Vašem dokladu, zejména rodné číslo, podpis, číslo pojištění, bydliště, číslo dokladu apod. doporučujeme před pořízením fotografie zakrýt.,
ii) Vložením fotografie vyplněného dotazníku dostupného na našich webových stránkách zde a ověřeného oficiálním způsobem orgánem státní správy – pokud s námi nechcete sdílet fotografii Vašeho dokladu, je možné provést verifikaci uživatele i vyplněním dotazníku, který obsahuje základní informace o Vaší osobě a jeho ověřením u orgánu státní správy, který ověří Váš podpis na dokumentu jako pravý.

6.4. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů při verifikaci totožnosti se dozvíte v Politice ochrany osobních údajů.

6.5. Každý uživatel nese výhradní odpovědnost za své chování, vyjadřování a další komunikaci s ostatními uživateli v rámci aplikace. Berte prosím na vědomí, že nijak aktivně nezkoumáme historii ani trestní záznamy svých uživatelů, ačkoli jim užívání aplikace nepovolujeme. Naše společnost v žádném případě negarantuje a ani se nezaručuje za chování jednotlivých uživatelů aplikace. Před zahájením používání aplikace si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny.

6.6. Spotřebitel má v souladu s §1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Stejně tak není spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Nákupem aplikace v digitálním obchode souhlasíte s jeho dodáním před uplynutím lhůty k odstoupení. S ohledem na výše uvedené a na skutečnost, že aplikace je digitálním obsahem, tak uživatel nemá v případě zakoupení aplikace či dodatkových služeb právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

 

7. Záruky a omezení odpovědnosti

7.1. NAŠE SPOLEČNOSTI POSKYTUJE APLIKACI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JE AKTUÁLNĚ DOSTUPNÁ“, V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU NAD RÁMEC ZÁKONEM STANOVENÝCH, AŤ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONEM PŘEDPOKLÁDANÉ (ZÁRUKA ZA JAKOST) NEBO JINÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA SLUŽBU (VČETNĚ VEŠKERÉHO V NÍ OBSAŽENÉHO OBSAHU). NAŠE SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE:
i) SLUŽBA BUDE DOSTUPNÁ A NEPŘERUŠOVANÁ PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE V KTERÉMKOLIV MÍSTĚ A ČASE,
ii) SLUŽBA BUDE BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE,
iii) VEŠKERÉ CHYBY NEBO BUGY V APLIKACI BUDOU ODSTRANĚNY,
iv) INFORMACE ZÍSKANÉ SKRZE APLIKACI BUDOU VŽDY SPRÁVNÉ, KOMPLETNÍ A BEZCHYBNÉ.

7.2. NAŠE SPOLEČNOST NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA OBSAH, KTERÝ JAKÁKOLI STRANA – UŽIVATEL NEBO TŘETÍ OSOBA – UVEŘEJNÍ, SDĚLÍ NEBO POSKYTNE V RÁMCI APLIKACE JINÉ OSOBĚ. VEŠKEROU KOMUNIKACI S OSTATNÍMI UŽIVATELI I SDÍLENÍ ÚDAJŮ A PŘÍPADNĚ MATERIÁLŮ PROVÁDÍ UŽIVATEL VŽDY NA VLASTNÍ RIZIKO.

7.3. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO POVOLUJE ZÁKON, NEBUDE NAŠE SPOLEČNOST ODPOVĚDNÁ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ ŠKODY, A TO VČETNĚ ZTRÁT NA ZISKU, NA DOBRÉM JMÉNĚ APOD., KTERÉ BY BYLY ZPŮSOBENY:
i) NEMOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE,
ii) POUŽÍVÁNÍM APLIKACE NEBO VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB,
iii) ZTRÁTOU DAT ULOŽENÝCH V APLIKACI,
iv) JEDNÁNÍM OSTATNÍCH UŽIVATELŮ NEBO TŘETÍCH STRAN,
v) NEOPRÁVNĚNÝM UŽITÍM VAŠEHO ÚČTU NEBO APLIKACE TŘETÍ OSOBOU,
vi) ZNĚUŽITÍM ÚDAJŮ NEBO PŘÍSTUPU K VAŠIM ÚDAJŮM,
A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BYLA SPOLEČNOST O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD SROZUMĚNA.

7.4. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU SPOLEČNOSTI VYŠŠÍ NEŽ ČÁSTKA, KTERÁ BYLA UHRAZENA ZA NÁKUP APLIKACE NEBO KTERÁ BYLA UHRAZENA ZA ÚČELEM UŽÍVÁNÍ SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ APLIKACE.

 

8. Rozhodné právo a jurisdikce

8.1. Tato smlouva, resp. veškeré podmínky použití aplikace, se řídí v otázkách neupravených v této smlouvě hmotným právem České republiky.

8.2. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, jakož i případně veškeré spory vyplývající z mimosmluvních závazků, budou řešeny soudy České republiky v souladu s procesním právem České republiky. Příslušným soudem pro řešení těchto případných sporů je Okresní soud v Pardubicích.

8.3. V případě, kdy je uživatel také zároveň spotřebitelem a mělo by dojít k jakémukoli spotřebitelskému sporu, vyvine společnost nejvyšší snahu a úsilí k tomu, aby došlo k mimosoudnímu vyřešení celého sporu. Pokud to nebude možné, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je spotřebitelem, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

9.2. Součástí těchto podmínek jsou veškeré dokumenty a formuláře, na které tyto podmínky odkazují, zejména je součástí podmínek také Politika ochrany osobních údajů, která je upravena v samostatném dokumentu Politika ochrany osobních údajů.